PHP Headers Redirect

PHP Headers Redirect

0 1057

สำหรับ PHP Headers Redirect ผมจะเอาไว้ใช้ในการ Clocking Link Affiliate เพื่อป้อวกัน bot google ทราบว่าเว็บเราเป็นเว็บ affiliate โดยผมจะสร้าง folder ขึ้นมาใหม่แล้ว สร้างไฟล์ robots.txt บล็อกไม่ให้ index folder นี้ แล้วก็สร้างไฟล์ go.php แล้วใส่ code:

Redirect to a new location:
<?php
header('Location: http://www.affiliatelink.com/');
?>
Redriect with a delay:

<?php
header('Refresh: 10; url=http://affiliatelink.com/');
print 'You will be redirected in 10 seconds';
?>